Το αυτο επιτηρούμενο σώμα

Ο Foucault πιστεύει πως η μοντέρνα εξουσία δεν καταπιέζει αλλά κατασκευάζει πραγματικότητες. Με τον τρόπο αυτό η ανάγκη για έλεγχο και καταστολή μειώνονται στο βαθμό που ο αποκλείνων φροντίζει να αυτό διορθώνει την συμπεριφορά του δίχως (την βίαιη)  εξωτερική επιβολή. Ο Foucault  ονόμασε την τάση αυτή της μοντέρνας εξουσίας Πανοπτισμό, ενώ στην ανάλυσή του εμπνεύστηκε από το…

Μερικές σκέψεις για τη θεραπευτική συμμαχία

Ίσως τελικά υπάρχει αναντίρρητη ανάγκη για νέες θεωρίες και καινοτόμες μεθοδολογίες που θα επιτρέψουν το πέρασμα από την φάση αναζήτησης δεδομένων (big data), στη φάση αναζήτησης πληροφοριών (informations), ή όπως θα το έθετε ο Bateson (1972)7, “πληροφοριών που μπορεί να κάνουν την διαφορά…” Τούτο, αναπόδραστα κατά την άποψη μου, περνάει μέσα από τη διαδικασία της απόδοσης νοήματος. Σε αυτή την κατεύθυνση η εμπειρική γνώση των ασθενών, η επιστημονική θέση, καθώς και η πολιτική άποψη θα μπορούσαν να συμμαχήσουν ενάντια στον κοινό εχθρό, την ασθένεια.

Μανός Σαββάκης, Ιατρική Επιστήμη, Ασθένεια και Θάνατος: Μια Μικροκοινωνιολογική Ποιοτική Προσέγγιση

Η «άκαμπτη» κλίνη του ανατόμου και το «ψυχρό» ιατρικό βλέμμα προσέδωσαν μια «αντικειμενική» βιολογική προσέγγιση του άρρωστου ή του νεκρού σώματος, που αντικατέστησε τη μέχρι τότε ισχύουσα θεώρησης περί ιερότητας και ανεγγιχτότητας του. Από αυτό το σημείο και έπειτα, η έναρξη της εργαλειοποίησης του σώματος και της αντιμετώπισης του ασθενούς ως παθητικού, ατελούς, υποβαθμισμένου και υποβιβασμένου προσώπου, που σταδιακά πεθαίνει, συνυφαίνεται με ποικίλες και αδιόρατες τεχνικές εξουσίας, διαδικασίες συγκρότησης ταυτότητας και προάσπισης του «χειμαζόμενου» εαυτού.